Gáztörvény 2013

A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó
mûszaki biztonsági elõírásokról és az ezekkel összefüggõ hatósági feladatokról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §        (1) E rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb
gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghetõ gázok) tartályban és vezetéken történõ szolgáltatásában
alkalmazott csatlakozóvezetékekre, telephelyi vezetékekre és felhasználói berendezésekre, valamint az ezek
üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, javításával, átalakításával, ellenõrzésével, felülvizsgálatával
összefüggõ tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzõkre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a haditechnikai célokat szolgáló berendezésekre;
b) a belsõ égésû motorokra (az energetikai célra szolgáló gázturbinák és gázmotorok kivételével);
c) a külön jogszabályok hatálya alá tartozó közúti jármû motorokra;
d) a vegyipari technológiában az éghetõ gázt kizárólag alapanyagként felhasználó berendezésekre;
e) a gázfogyasztó készülékeknek az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról
szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben meghatározott tervezésére, gyártására és megfelelõségértékelésére,
továbbá piacfelügyeletére;
f) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekre és rendszerekre;
g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. §             E rendelet alkalmazásában:
1. Átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti funkciójának, mûszaki
kialakításának, technológiai paramétereinek megváltoztatását eredményezi.
2. Gázfelhasználó technológia: ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés
a tüzelõanyag- és égéslevegõ ellátó rendszerrel, a tûztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az
irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezõgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz
eltüzelésébõl keletkezett hõenergia, védõgáz hatásának van kitéve.
3. Javítás:minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti állapotának visszaállítását célozza, és
amelynek eredményeként a biztonsági jellemzõk nem változnak.
4. Melegüzemi biztonsági ellenõrzés: a gázfelhasználó technológia használatbavételi jóváhagyása elõtt elvégzett
ellenõrzõ vizsgálat, melynek során a szabályozó- és biztonsági berendezések mûködésének, az égõ és
a hõhasznosító együttes üzemének, az égéstermék elvezetésének, valamint az égés minõségének ellenõrzése
történik meg. A melegüzemi biztonsági ellenõrzés során elvégzendõ vizsgálatok terjedelmét az e rendelet
2. mellékletét képezõ szabályzat tartalmazza.
5. Mûszaki Biztonsági Szabályzat: az e rendelet 2. mellékletét képezõ, az e rendeletben meghatározott
követelmények teljesítését elõsegítõ, a csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések
létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének,
felülvizsgálatának, megszüntetésének mûszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó mûszaki elõírások
gyûjteménye.
6. Rendkívüli esemény: a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.)
Korm. rendeletben meghatározottakon felül a felhasználói helyen a gázfelhasználással kapcsolatos szénmonoxid
mérgezés.

3. Hatósági eljárások

3. §        (1) Az éghetõ gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, továbbá azok üzemeltetése
a mûszaki biztonsági hatóság felügyelete alá tartozik.
(2) Az (1) bekezdésben elõírt hatósági felügyeletet elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) látja el.

4. §        (1) A Hatóság a mûszaki biztonsági felügyelete keretében:

a) kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavételét,
átalakítását,
b) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének
mûszaki biztonsági szempontból történõ alkalmasságáról,
c) évente ellenõrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató – e rendelet
szabályozási körébe – tartozó mûszaki-biztonsági tevékenységét,
d) a helyszínen ellenõrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó mûszaki
biztonsági elõírások betartását,
e) kivizsgálja a rendelet hatálya alá tartozó csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói
berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek
megelõzése érdekében intézkedik.
(2) A Hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés – kivéve a 70 kW együttes hõterhelést
meghaladó gázfelhasználó technológiát – létesítését és használatát a földgázelosztó bevonásával ellenõrizheti.
(3) A Hatóság az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenõrzés gyakoriságát a gázfelhasználó technológia vagy tevékenység
veszélyessége alapján határozza meg, és ellenõrzi, hogy a rendelet hatálya alá tartozó gázfelhasználó technológiák és
azok üzemeltetése megfelel-e az e rendelet szerint meghozott hatósági döntésben foglaltaknak, a jogszabályokban
elõírt mûszaki biztonsági követelménynek.
(4) Amennyiben a Hatóság az ellenõrzés során a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó technológia
további üzemelésre való alkalmatlanságát állapítja meg, a használatbavételi jóváhagyást visszavonja.

 4. Csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték, felhasználói berendezés létesítése, használatbavéte5. §         (1) A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés kiviteli tervét a településtervezési és az

építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, az építmények gépészeti tervezés szakterületre tervezési jogosultsággal
rendelkezõ olyan tervezõ készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos tervezõi névjegyzékében szerepel.
(2) A kivitelezési terv kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárás során a Hatóság részére benyújtott
kérelemhez mellékelni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó elutasító nyilatkozatát.

6. §        (1) Meglévõ gázfogyasztó készülék cseréje egyszerûsített eljárással az alábbi feltételek egyidejû fennállása esetén
végezhetõ:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hõterhelésû,
b) az új készülék hõterhelése nem nagyobb a meglévõ készülék hõterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévõ készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes mûszaki
biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új
gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezetõ berendezésbe csatlakozik, ami
megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által elõírt követelményeknek; a kéményseprõ-ipari
közszolgáltató megfelelõ minõsítésû nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezetõ
rendszerrõl, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezetõ és égési levegõ
hozzávezetõ rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegõtõl
független üzemmódban helyezik üzembe.
(2) Az egyszerûsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében
a pébégáz forgalmazó minõségirányítási rendszerében elõírtak alapján feljogosított gázszerelõ végezheti.
(3) A (2) bekezdésben feljogosított gázszerelõ rendelkezzen mestervizsgával és a gázszerelõk engedélyezésérõl és
nyilvántartásáról szóló rendelet szerinti mûszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal.
(4) Az egyszerûsített gázkészülék cserét a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 5.3. pontjában elõírtak szerint kell elvégezni és
a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 7.7. pontja szerinti szerelési nyilatkozat és bejelentõ bizonylat megküldésével kell
a földgázelosztónak bejelenteni.

7. §        (1) A felhasználó, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követõen, a 70 kW együttes hõterhelést
meghaladó gázfelhasználó technológia mûszaki biztonsági használatbavételének, átalakításának mûszaki biztonsági
jóváhagyását kérelmezni köteles a Hatóságtól.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a gázfelhasználó technológia mûszaki leírást, a kiviteli tervet, az 1. melléklet szerinti
tervezõi nyilatkozatot.
(3) A gázfelhasználó technológiák használatbavételét megelõzõen a hatóság gáz-biztonságtechnikai ellenõrzés alapján
– a (4) bekezdés szerinti kivétellel – dönt a használatbavétel jóváhagyásáról.
(4) Nem szükséges a (3) bekezdés szerinti biztonság-technikai ellenõrzés, ha a gázfelhasználó technológiát, illetve az
annak részét képezõ gázfogyasztó készüléket annak gyártója, forgalmazója vagy ezek megbízottja szereli össze vagy
alakítja át és helyezi üzembe.
(5) A gázfelhasználó technológiák elsõ és átalakítás utáni ismételt használatbavételét megelõzõen a hatóság hivatalból
vagy a felhasználó kérelmére elrendelheti egyszeri, legfeljebb hét hónapi idõtartamra a próbaüzemeltetés
lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági
ellenõrzést.
(6) A földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték üzembe helyezésérõl,
átalakításáról, megszüntetésérõl a Hatóságot tájékoztatja.

5. Üzemeltetés

8. §    (1) A felhasználó köteles az e rendelet hatálya alá tartozó berendezést, technológiát rendeltetésszerû állapotban tartani,
rendeltetésszerûen üzemeltetni, a szükséges ellenõrzéseket és karbantartásokat a gyártói elõírások alapján
rendszeresen elvégeztetni, a mûszaki biztonsági elõírásokat betartatni, valamint a Hatóság, a földgázelosztó
ellenõrzése során az ellenõrzés feltételeit biztosítani.
(2) Ha a felhasználó az (1) bekezdésben foglalt tevékenysége során rendellenességet észlel, köteles minden szükséges
intézkedést megtenni.

9. §   (1) A gázfelhasználó technológia kezelését az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekrõl szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet melléklet 2. táblázat 1. pontjában elõírt képzettséggel rendelkezõ
kezelõ végezheti. A gázfelhasználó technológia biztonságos üzemeltetését lehetõvé tévõ kezelõk létszámát a helyi
adottságok figyelembevételével a felhasználónak kell meghatároznia és biztosítania.
(2) A gázfelhasználó technológiát üzemeltetõ felhasználónak a gyártó elõírásait figyelembe véve üzemeltetési utasítást
kell készítenie, mely tartalmazza a gázfelhasználó technológia indítására, normál üzemmódjára, leállítására,
vészleállítására vonatkozó eljárásokat és az esetleg bekövetkezõ rendkívüli események esetében szükséges
teendõket, illetve köteles minden szükséges intézkedést megtenni a rendellenesség elhárítása érdekében.

10. §  (1) A felhasználó köteles a gázfelhasználó technológia mûszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét
követõ elsõ évben és ezt követõen évente elvégeztetni.
(2) A mûszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.)
NFGM 2. melléklet 3. pontja szerinti, mûszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkezõ gázszerelõ
végezheti.
(3) A mûszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos mûszaki-biztonsági szabályoknak való
megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenõrizni.
(4) A mûszaki-biztonsági felülvizsgálatról a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 7.9. pontjában meghatározott tartalommal
a felülvizsgálatot végzõ gázszerelõnek jegyzõkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a felhasználónak
igazolható módon át kell adni, egy példányát pedig a földgázelosztó részére 8 napon belül megküldeni.
A jegyzõkönyvet a felhasználó köteles a következõ felülvizsgálatot követõ 30 napig megõrizni. A földgázelosztó
a jegyzõkönyvet köteles nyilvántartani.

6. Eljárás rendkívüli esemény alkalmával

11. §   (1) A csatlakozó vezetékkel, telephelyi vezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményeket
lakossági fogyasztó esetében a földgázelosztó, más esetben a felhasználó köteles a Hatóságnak haladéktalanul
bejelenteni, majd a bejelentést 24 órán belül írásban megerõsíteni.
(2) A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli esemény vizsgálatáig a helyszín érintetlen maradjon.
A földgázelosztó vagy a felhasználó rendkívüli esemény esetében köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely
a veszélyeztetést és a kár mértékét a legkisebbre korlátozza. Ezek során az emberi élet vagy testi épség, továbbá
jelentõs érték megóvása érdekében engedélyt adhat a helyszín megváltoztatására, ez esetben a helyszínrõl rajzot
vagy fényképfelvételt kell készíteni. A tárgyi bizonyítékul szolgáló eszközöket meg kell õriznie.
(3) A Hatóság hivatalból kivizsgálja a berendezéssel, létesítménnyel folytatott tevékenység során bekövetkezett
rendkívüli eseményt. A Hatóság a vizsgálatra bizottságot alakíthat. A bizottsági munkát a Hatóságnak a vizsgálatra
kijelölt képviselõje irányítja. A hatósági vizsgálat nem érinti a felhasználónak vagy az egyetemes szolgáltatónak más
jogszabályban elõírt vizsgálati kötelezettségét.
(4) A rendkívüli esemény kivizsgálását a bejelentés után haladéktalanul meg kell kezdeni.
(5) Ha a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban büntetõeljárás is indult, a Hatóságnak a vizsgálatot ettõl függetlenül le kell
folytatnia, és a két eljárás során szükségessé váló együttmûködést biztosítania kell.
(6) A Hatóság az eljárás során, a vizsgálat befejezése elõtt is megtilthatja, korlátozhatja, engedélyhez kötheti
a berendezés, létesítmény használatát és megszabhatja az újrahasználatbavétel feltételeit.
(7) A Hatóság a vizsgálat lezárásakor megállapítja a rendkívüli esemény okát és körülményeit.
(8) A Hatóság a rendkívüli eseménnyel összefüggésben
a) bûncselekmény alapos gyanúja esetén büntetõfeljelentést tesz;
b) szabálysértés esetén az illetékes szabálysértési hatóságnál szabálysértési eljárást kezdeményez.

 7. Mûszaki biztonsági követelmények

12. §    (1) A rendelet hatálya alá tartozó csatlakozó vezetékeket, telephelyi vezetéket, felhasználói berendezéseket,
technológiákat úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen
karbantartani, hogy az megfeleljen a Mûszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott mûszaki biztonsági
követelményeknek.
(2) A Mûszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes mûszaki elõírásoktól, a hivatkozott szabványoktól a tervezõ eltérhet,
ha a Mûszaki Biztonsági Szabályzat 3.1.2. pontja alapján igazolja a Hatóság elõtt, hogy a Mûszaki Biztonsági Szabályzat
elõírásai szerint elérhetõ mûszaki biztonsági szintet más módon is biztosítani tudja. A megfelelõ mûszaki biztonsági
szint elérésérõl, fenntartásáról a tervezõnek, a kivitelezõnek, a berendezés üzemeltetõjének a hatósági eljárás során
írásban nyilatkoznia kell.

13. §        E rendeletben hivatkozott vagy e rendelet hatálya alá tartozó tevékenység során alkalmazott szabványokat a nemzeti
szabványosításról szóló törvényben foglaltak szerint kell alkalmazni.

8. A Mûszaki Biztonsági Szabályzat, továbbá a Gázipari Mûszaki Szakbizottság mûködése és feladatai

14. §       (1) A Mûszaki Biztonsági Szabályzat célja, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések, technológiák tervezése,
létesítése, használatbavétele, üzemeltetése, cseréje, átalakítása, javítása, áthelyezése, felülvizsgálata és
megszüntetése során betartandó, a megfelelõ biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos mûszaki
követelményeket meghatározza.
(2) A Mûszaki Biztonsági Szabályzat módosításának elõzetes szakmai egyeztetését a Gázipari Mûszaki Szakbizottság
(a továbbiakban: Szakbizottság) végzi. A Szakbizottság a Mûszaki Biztonsági Szabályzatot szükség szerinti
gyakorisággal, de legalább évente felülvizsgálja, és véleményezi a Szakbizottsághoz beérkezett módosítási
javaslatokat. A Mûszaki Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatára vagy módosítására vonatkozó javaslatát
a Szakbizottság az iparügyekért felelõs miniszter részére megküldi.
(3) A Szakbizottság összetételét a Hivatal fõigazgatójának javaslatára az iparügyekért felelõs miniszter határozza meg.
A szakbizottsági tagokat az iparügyekért felelõs miniszter a Hivatal fõigazgatójának javaslatára öt év idõtartamra bízza
meg.
(4) A Szakbizottság maga dolgozza ki mûködési szabályzatát és tagjai közül 5 év idõtartamra megválasztja a Szakbizottság
elnökét. A titkársági feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.

9. Záró rendelkezések

15. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki- biztonsági elõírásokról
szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet, valamint az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének
tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.)
GKM rendelet.
(3) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott hatósági engedélyekkel megszerzett jogosultság az
e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható.
(4) A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokról szóló 11/2004.
(II. 13.) GKM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a Gázipari Mûszaki Szakbizottságba delegált tagok megbízása
2013. szeptember 1-jével megszûnik.
(5) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében
elõírt egyeztetése megtörtént.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

 MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 47. szám

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.