Kormány rendelet 2013.11.18.

A nemzetgazdasági miniszter 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelete

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló

 

 

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.  § (1) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra* jogosult, az  ingatlantulajdonos a  csatlakozóvezeték és a  felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a  2/A.  §-ban meghatározott kivétellel – a  mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.

 

(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a  műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a  soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a  felülvizsgálatot. Az  ingatlantulajdonos a  gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette.

(3) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  ingatlantulajdonos a  műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az  ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni.”

 

2. § Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

 

„1/A. § Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos köteles

a) a  felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

b) a  csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az  üzembe helyezés, vagy a  2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az  első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.”

 

3. § (1)

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az  1.  mellékletben meghatározott tartalommal a  felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az  ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az  ingatlantulajdonosnak a  felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a  földgázelosztói engedélyes vagy a  vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A  jegyzőkönyvet az  ingatlantulajdonos köteles a  következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A  földgázelosztói engedélyes vagy a  vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.”

 

(2) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a  veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az  ingatlan tulajdonosát és a  felhasználót a  vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a  földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.”

 

4. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében az  ingatlantulajdonos a  földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2014. szeptember 30-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2015. szeptember 30-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(4) A  társasház a  földgázelosztói engedélyestől a  társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a  cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a  csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a  bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a  gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 éven belül köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(7) Az  ingatlantulajdonos vagy a  társasház a  felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.

(8) Ha az  ingatlantulajdonos vagy a  társasház a  felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a  gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a  javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a  mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg.”

5. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4.  § Ha a  felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a  2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték 1/A.  § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az  1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.”

 

6. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A.  § A  2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a  csatlakozóvezeték 2/A.  § (4)  bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a  társasház a  felülvizsgálatról készült, a  gázmérő cseréjének dátumához képest 10  évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a  műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem

köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.”

 

7. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

1. melléklet az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelethez

 

 

Az R. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. Minősítés a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

Az eltérés minősítése

 

Megnevezés: Az időszakos felülvizsgálat megállapításai – Megjegyzések –

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg**

Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága

A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága

* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.

** Nem megfelelőség esetén az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a  Megjegyzések rovatba kell beírni.

Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.

 

Dátum: …………………… év ………………… hó ……. nap

………………………………………………………………. Időszakos felülvizsgálatot végezte (olvasható név/aláírás)

Gázszerelői Igazolvány száma:

 

Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata – az alábbi pontok értelemszerű jelölésével

1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem,

a) azok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodom;

b) azok jogosságát vitatom;

c) azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek.

 

2. „Nem felel meg” megállapítás esetén a  csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés

Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént.

a) A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az  ismételt üzembe helyezésre – a  hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a  területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.

b) A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az  ismételt üzembe helyezésre – a  hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a  területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.

Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.

Dátum: …………………… év ……. hó …….nap

……………………………………………………………….

ingatlan tulajdonosa/felhasználója,

olvasható név/aláírás”

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.